Regulamin zaliczania WF

Zasady odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uczelni Łazarskiego

Student pierwszego roku studiów stacjonarnych jest zobowiązany, zgodnie z planem i rozkładem zajęć dydaktycznych, do uczestniczenia przez 2 lub 4 semestry, co najmniej raz w tygodniu w zajęciach sportowych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu (SWFiS).
Uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach Wychowania Fizycznego kończy się zaliczeniem.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie semestru.
Nie ma możliwości odrabiania nieobecności w innych terminach.
Rodzaj zajęć, dni i godziny wybiera student z oferty podanej do wiadomości na stronie Studium (sport.lazarski.pl); decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy odbywają się w trybie elektronicznym: euczelnia.lazarski.pl, Wychowania fizyczne – zapis do sekcji. Dodatkowo na początku każdego semestru istnieje możliwość zapisów osobistych w studium.
Zwolnienia z całych zajęć Wychowania Fizycznego mogą udzielić lekarze czynnie wykonujący swój zawód na terenie kraju. Zwolnienie takie należy przedłożyć w Sekretariacie SWFiS do dnia 30 października dla semestru jesiennego lub do końca marca dla semestru wiosennego.
O czasowej niezdolności do ćwiczeń fizycznych orzeka każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód na terenie Polski. Zwolnienie lekarskie należy okazać na pierwszych zajęciach po nieobecności, w przeciwnym wypadku nie zostanie wzięte ono pod uwagę.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązkowych zajęć z WF-u.
Wszyscy studenci aktywnie uprawiający sport w klubach sportowych, siłowniach, pływalniach i innych zajęciach sportowych mogą uzyskać zaliczenie na podstawie zaświadczenia przyniesionego do studium.
Każdy student może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w trakcie całego toku studiów, o ile w wybranej grupie są wolne miejsca. Decyzję podejmuje instruktor danej grupy.
Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu